Privacyprotocol

R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen, postadres Postbus 77, 7480 AB Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.barbarahaaksbergen.nl
Postbus 77, 7480 AB Haaksbergen
053-5723046
H.A.M. Borgelink en I.M. Boonk-Diepenmaat zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen. Zij zijn respectievelijk te bereiken via info@barbarahaaksbergen.nl en secretariaat@barbarahaaksbergen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze Uitvaartvereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 18 jaar

Hiervoor dienen wij toestemming te hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw jaarlijks betaling van contributie via automatische incasso (indien u daar een machtiging voor heeft afgegeven) of per acceptgiro.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen) tussen zit. R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Ledenadministratieprogramma Twenthe Online

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen bewaart uw persoonsgegevens van begin aanmelding als lid tot en met uw overlijden. Of indien door u het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd. Onzerzijds kunnen wij uw lidmaatschap opzeggen wanneer wij de jaarlijkse contributiebetaling, na meerdere aanmaningen, niet hebben mogen ontvangen. Bij opzeggen worden de gegevens gearchiveerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. (Bij verwijdering zullen de gegevens wel in eerder gemaakte back-ups oproepbaar blijven.) U kunt ten aller tijde uw gezinsoverzicht opvragen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@barbarahaaksbergen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u verzoeken om een van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@barbarahaaksbergen.nl