Algemene ledenvergadering 21 september 2021

72ste algemene ledenvergadering

Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen

Bij deze nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering welke zal worden gehouden in Uitvaartcentrum Startman, Werfheegde 27 te Haaksbergen op dinsdag 21 september a.s., aanvang 19.30 uur.

Om de vergadering bij te kunnen wonen, dient u zich aan te melden bij de secretaris, dit kan telefonisch of via whatsapp op nummer 06 51 95 49 12. Of per mail: secretariaat@barbarahaaksbergen.nl.

Tot uiterlijk 17 september 2021 kunt u zich aanmelden.

Het bestuur vraagt u, om bij gezondheidsklachten gerelateerd aan het Covid-19-virus, thuis te blijven.

 

AGENDA

1. Opening

2. Notulen vergadering 26 oktober 2020

3. Jaarverslag/ jaarrapport 2020/ begroting 2021

4. Verslag kascontrole

5. Dechargeverlening door de vergadering aan het bestuur

6. Benoeming nieuw lid kascontrole

7.  Voor het jaar 2022: vaststelling contributie en vaststelling ledenkorting bij uitvaart/crematie.

8. Bestuursverkiezing

Mevrouw M.E.M. Veurink-Blokhorst (2e penningmeester) aftredend en herkiesbaar.

De heer D. Waanders, aspirant bestuurslid. Voorstel tot verlenging alvorens te benoemen.

De heer M.H.T. Koning heeft in het voorjaar (2021) aangegeven geen zitting te gaan nemen in ons bestuur.

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Agenda, notulen, het jaarverslag/jaarrapport kunnen worden ingekeken 60 minuten voorafgaande aan de vergadering.

De deur is open vanaf 18.30 uur.

 

Met vriendelijke groet,

Algemeen Bestuur

Comments are closed.